Own a piece of Gameflip, join our 1000+ investors. Learn More >

外部市场的重要性

外部市场的重要性

Mike A.Mike A.General
Feb 27, 20241 minute read

随着各行各业不断摒弃实体产品,向全数字化的未来迈进,消费者需要面对一把双刃剑。

虽然数字媒体的整体便利性和易用性毋庸置疑,但这也意味着价格会越来越高。

越来越贵。

让我们做一个小小的思想实验。

Get ready to flex those brain muscles
准备好大展脑力吧 (图片来源:Milad Fakurian on Unsplash.com)

想象一下,你身处未来 10 年。索尼和微软的最新游戏机没有磁盘驱动器,因此这一代发布的所有游戏都只能是数字游戏。而且,由于索尼和微软都拥有自己的市场,它们可以随时完全控制每款游戏的收费标准。

80 美元、90 美元甚至 100 美元的电子游戏发售变得司空见惯。除了有限的特定节假日促销,折扣几乎不存在。对大多数人来说,三大平台中两大平台的游戏机变得遥不可及,任天堂也不甘落后地采取了类似的做法。

只是他们总是落后几年。

这简直就是一场噩梦。

This is probably what the $100 video game future looks like. (Image Source: Dikaseva on Unsplash.com)
这可能就是 100 美元电子游戏的未来模样。(图片来源:Dikaseva on Unsplash.com)

如果事情继续沿着目前的道路发展下去,这就是我们可能面对的未来。

如果有办法防止这种情况发生就好了。

如果有其他服务可以与之竞争消费者的钱就好了。

幸好有 Gameflip 的存在。

Gameflip is here to save the day! (Image Source: Gameflip.com)
来拯救世界 (图片来源:Gameflip.com)

Gameflip 和其他一些数字市场一样,以合理的价格,有时甚至是低廉的价格提供数字商品。这让索尼和微软等平台持有者有动力控制价格,从而让所有玩家受益,无论他们是否有大笔资金。

这只是基本的经济学原理。提供类似甚至相同产品的公司越多,商业竞争就越激烈。消费者想要物美价廉,这通常意味着要货比三家,而不是从第一个提供产品的地方购买。尤其是在游戏方面。

游戏玩家是精明的顾客,我们 Gameflip 深知这一点。这就是为什么我们始终致力于以最优惠的价格为用户提供最受欢迎的游戏。

我们的经营理念是,游戏不仅仅是一种爱好,它应该是全世界人民都能接触到的东西。这就意味着,你不应该为了扩充游戏库或玩到最新的游戏而花费巨资。

虽然我们专注于电子游戏交易,但这并不是我们的全部!例如,我们还为许多不同的商店和零售商提供礼品卡,其中包括

其他网站呢?

There aren't any Gameflip delivery trucks...yet. (Image Source: Andrew Stickelman on Unsplash.com)
还没有 Gameflip 送货车......。(图片来源:Andrew Stickelman on Unsplash.com)

Gameflip 已经是数字市场行业中一支颇具规模的力量。我们已售出 1100 多万件商品,拥有 600 多万个注册账户,我们绝对不是一家可以傲视群雄的公司。

尽管迄今为止我们已经取得了长足的进步,但要与亚马逊或沃尔玛等公司竞争,我们还有很长的路要走。这些都是大公司,我们要充分利用一切机会,像大公司一样发展壮大,提供最好的游戏和服务。

我们知道,这种增长只能来自于快乐的客户,这就是为什么我们尽一切努力创造一个安全的销售平台,其中充斥着业内最好的品牌和游戏列表。与此同时,我们还通过 Gameflip 保证等功能保护用户免受负面体验的影响,从而建立起自己的品牌

我们知道其他网站无法提供这样的服务,这就是我们改变游戏规则的方式,同时还能为您省钱。

这并不容易。

We're ready to get our hands dirty. (Image Source: Jesse Orico on Unsplash.com)
我们已经准备好动手了。(图片来源:Jesse Orico on Unsplash.com)

B在现代社会,建立网站和寻找商机从来都不是一件容易的事。

然而,我们从第一天起就将此作为自己的使命,目前我们做得很好。也许有一天索尼和微软会试图将一切都锁定在自己的数字市场上,也许不会。在此期间,我们所能做的就是确保我们的客户从购买完成的那一刻起就感觉自己是赢家,并继续创建一个平台,努力跻身于世界上最好的网站之列。在这里,玩家可以购买游戏,探索他们的选择,并参与到拥有数百万用户的市场中。

我们需要学习的东西永远不止这些,我们希望您能与我们一起成长和改变。

感谢您访问 Gameflip 博客!请务必经常回来看看,了解更多精彩的视频游戏内容、最新优惠以及市场上的重大变化或事件。

下次博客再见!

Related Articles

MỖI NGÀY LÀ THỨ HAI MẠNG TẠI GAMEFLIP!

Mùa nghỉ lễ đang đến với chúng ta. Đó là khoảng thời gian vui vẻ đối với nhiều người nhưng cũng là khoảng thời gian... More »

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG THỨ SÁU ĐEN CỦA GAMEFLIP

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, bạn cảm thấy kém năng suất hơn và sắp hết trang trong lịch. Bạn biết điều đó c&oacute... More »

TRÒ CHƠI CỦA NĂM 2023: CÁCH NHẬN GIÁ TỐT NHẤT TRÊN MỌI ĐỐI THỦ

Cuối năm đang đến gần, và bạn biết điều đó có nghĩa là gì. Đã đến lúc nhìn lại một năm đ&aacut... More »